Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

28 juni 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 mei 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Herijking Subsidiebeleid en Subsidieverordening De Marne 2017

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Begraafplaatsbeleid

Beschikbaar stellen krediet van € 135.000,- voor de renovatie van de kleedaccommodatie voetbalvereniging VVSV’09 in Ulrum

Concept Jaarstukken en Jaarrekening 2015 Ability

Controleverordening Gemeente De Marne 2016

Rondvraag

Bijgevoegde documenten

Sluiting