Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

12 juli 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Herziening Grondexploitaties 2016

Jaarstukken 2015

Kadernota 2017-2020

Procedure zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld

Beschikbaar stellen krediet van € 135.000,- voor de renovatie van de kleedaccommodatie voetbalvereniging VVSV’09 in Ulrum

Rondvraag

Sluiting