Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

27 september 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bestuursrapportage 2016

Voorjaarsnota 2016 en Begroting 2017 Omgevingsdienst Groningen

Kadernotitie voor actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP)

Wijziging samenstelling leden van de auditcommissie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht De Marne

Handhavingsverordening Participatiewet IOAW/IOAZ

Rondvraag

Sluiting