Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

13 oktober 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Bekrachtiging voornemen BMWE-herindeling

Rondvraag

Sluiting