Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

1 november 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018 - 2020

Rondvraag

Sluiting