Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

20 december 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 november 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Opiniërende bespreking herindelingsontwerp

Instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling

Evaluatie project particuliere woningverbetering incl. Startersleningen

Keukenemmertjes

Belastingverordeningen 2017

Rondvraag

Sluiting