Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

12 januari 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Klimaatbeleid 2015-2020

Aanpassing Centrumregeling beschermd wonen en opvang

Jeugdsozennotitie

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Vaststellen Bestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd ligweide

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 24 november 2015 en 8 december 2015

Planning Budgetcyclus 2016 en wijze van behandeling

Ontslag en benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitter

Benoeming leden bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan openbaar primair Onderwijs Noord Groningen

Sluiting