Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

26 januari 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Presentatie Rekenkamerrapport decentralisaties onder controle

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Rondvraag

Definitieve Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst 12 januari 2016

Klimaatbeleid 2015-2020 Gemeente Winsum

Aanpassing Centrumregeling beschermd wonen en opvang

Jeugdsozennotitie

Keuzemogelijkheid naturalisatieceremonie

Begrotingswijziging

Motie mijnbouwschade

Bijgevoegde documenten

Sluiting