Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

9 februari 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Voorontwerp Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Aanpassing verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Ingekomen stukken

Sluiting