Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

23 februari 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Boogplein

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Recreatiecentrum Garnwerd

Voorontwerp Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL

Uitvoering Informatiebeveiliging

Beschikbaar stellen budgetten in 2016 in verband met doorgeschoven budgetten 2015

Vaststellen wegenbeheerplan 2016-2020

Aanvraag krediet uitvoering maatregelen legionella

Nota Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2016-2021

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 26 januari 2016

Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Aanpassing verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Toezeggingen

Motie voorontwerp inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL

Bijgevoegde documenten

Sluiting