Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

8 maart 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Rapport "Decentralisaties onder controle"

Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Actualisatie begroting Beleidsagenda Sociaal Domein 2016

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 9 februari 2016

Bestemmingsplan Recreatiecentrum Ganwerd-Ligweide

Uitvoering Informatiebeveiliging

Beschikbaar stellen budgetten in 2016 in verband met doorgeschoven budgetten 2015

Vaststellen wegenbeheerplan 2016-2020

Nota Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2016-2021

Begrotingswijzigingen

Sluiting