Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

22 maart 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Presentatie Eems-Dollardregio

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vervolg op bestuurlijke herinrichting in Noord-Groningen

Aanpassen regeling "Aanwijzen catagorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is"

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 23 februari 2016

Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Actualisatie begroting Beleidsagenda Sociaal Domein 2016

Rapport "Decentralisaties onder controle"

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 408.900,- voor het uitvoeren van legionella maatregelen

Bestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd-Ligweide

Begrotingswijzigingen

Motie vreemd aan de orde van de dag (lift station Winsum)

Bijgevoegde documenten

Sluiting