Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

5 april 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Financiering van een aantal grote projecten

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert

Integraal centrum voor zorg en onderwijs Winsum

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 8 maart 2016

Motie vreemd aan de orde van de dag (na opinierende bespreking afgevoerd)

Bijgevoegde documenten

Sluiting