Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

14 juni 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Coalitieakkoord en Bestuursafspraken 2016 - 2018

Toekomstbestendig maken dorpshuis Artharpe

Voorlopige jaarrekening 2015 en conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio Groningen

Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg

Concept Jaarrekening Ability 2015

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 24 mei 2016

Damoclesbeleid gemeente Winsum, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Wijziging Artikel 2.38 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Nachtregister)

Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Baflo

Sluiting