Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

28 juni 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Jaarsstukken 2015

Bestuursrapportage 2016-1

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding

Aanbesteding accountantdienstverlening

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Ingekomen stukken

Toekomstbestendig maken dorpshuis Artharpe

Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen bijgewerkt tot 30 mei 2016

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties

Benoeming lid audit committee

Begrotingswijzigingen

Voordracht, verkiezing en installatie wethouder

Sluiting