Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

12 juli 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Algemene beschouwingen op basis van de kadernota 2016

Reactie college

Tweede termijn raad

Tweede termijn college

Ingekomen stukken

Besluitenlijst 14 juni 2016

Jaarrekening 2015

Berap 2016-1

Aanbesteding accountantsdienstverlening

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018 en Strategisch beleidskader 2016-2018

Benoeming lid Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Benoeming lid commissie functioneringsgesprekken burgemeester

Begrotingswijziging

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting