Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

13 september 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Kadernotitie voor actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP)

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Beheer speelvoorzieningen 2016 - 2019

Kader Leefbaarheid "Winsumer dorpen leefbaar"

Welstandsnota 2016

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum

Handhavingsverordening Participatie, IOAW, IOAZ

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 28 juni, 12 juli en 14 juli 2016

Sluiting