Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

27 september 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen (tijdelijk) lid van de gemeenteraad

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ontwikkeling Centrum Winsum

Kadernotitie voor actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (NCG)

Zienswijze jaarstukken Omgevingsdienst Groningen

Jaarrekening 2015 gemeente Winsum (wordt nagezonden)

Grondexploitatie Munster, bekrachtiging geheimhouding

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum

Collegeprogramma 2016-2018

1e wijziging tarieventabel bij legesverordening 2016

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 6 september en 13 september 2016

Beheer speelvoorzieningen 2016 - 2019

Kader Leefbaarheid "Winsumer dorpen leefbaar"

Welstandsnota 2016

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum

Handhavingsverordening Participatie, IOAW, IOAZ

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Sluiting