Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

11 oktober 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Opinierende bespreking Ontwikkeling Centrum Winsum

Vaststellen van de Visie Wonen en zorg gemeente Winsum

Renovatie clubgebouw ijsbaan Winsum

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Ontwikkeling Centrum Winsum

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum

1e wijziging tarieventabel bij legesverordening 2016

Begrotingswijziging

Sluiting