Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

25 oktober 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Concept Begroting 2017 GR Participatie Noord Groningen

Overheidsparticipatie 'ḧet dorpsbudget' en 'the Right to Challenge'

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 27 september 2016

Vaststellen van de Visie Wonen en zorg gemeente Winsum

Renovatie clubgebouw ijsbaan Winsum

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Sluiting