Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

6 december 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen raadslid

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Volksraadpleging Middag Humsterland

Bestuursrapportage 2016-2

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet uitvoeren Rompakkoord

Actualisatie beheerplan kunstwerken

1e wijziging tarieventabel bij legesverordening en tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017

Regionaal dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen

Aanpassing Verordening Starterslening, invoeren Blijvers-lening

Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad

Arbeidsvoorwaardenregeling griffier

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten 8 november en 10 november 2016

Sluiting