Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

20 december 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Herindelingsontwerp BMWE-gemeenten

Planning Budgetcyclus 2017

Actualisatie sporttarieven

Instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling

Ingekomen stukken

Bestuursrapportage 2016-2

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet uitvoeren Rompakkoord

Beheerplan kunstwerken 2017-2020

1e wijziging tarieventabel bij legesverordening en tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017

Aanpassing Verordening Starterslening, invoeren Blijvers-lening

Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad

Arbeidsvoorwaardenregeling griffier

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Sluiting