Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

14 januari 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 17 december 2015 (wordt nagezonden)

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Lange termijnagenda 2016 en bijlage

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (wordt nagezonden)

Bestemmingsplan Warffum

Bestemmingsplan Uithuizen

Verklaring van geen Bedenkingen: aanleg waterberging inclusief groen en infrastructuur

Beheer begraafplaatsen

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Sluiting