Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

11 februari 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 14 januari 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Ontwikkelingssamenwerking 2015

Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2035

Herfinanciering Groningen Seaports NV

Motie vreemd aan de orde van de dag ChristenUnie en PvdA

Sluiting