Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

10 maart 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 11 en 25 februari 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Uitbreiding formatie griffier

Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie het Hoogeland "Punten op de i" over bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente Eemsmond

Vaststelling notitie 'handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond'

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Sluiting