Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

20 april 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 7 april 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vertegenwoordiging in de besturen van gemeenschappelijke regelingen

Project Activiteiten Delfsail 2016

Overheveling GIDS-gelden 2015

Sluiting