Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

12 mei 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Centrumontwikkeling Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 april 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Instellen van een werkgeverscommissie

Vaststelling van de nota Grondbeleid gemeente Eemsmond 2016

Actualisering grondexploitaties

Sluiting