Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

26 mei 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 12 mei 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Benoeming nieuwe bestuursleden muziekschool Hunsingo

Wensen en bedenkingen advies winningsplan NAM 2016

Kaders bescherming onregelmatige blokverkaveling

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Jaarstukken 2015 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB)

Ontwerpbegroting 2017 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB)

Ingekomen stukken rondom Ability

Sluiting