Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

10 december 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering(en) van 15 oktober 2015, 3 en 5 november 2015 en 19 november 2015

Ingeomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Herontwikkeling locatie gasfabriekterrein te Bedum (rv 056)

Hamerstuk

Verordening cliëntenparticipatie, wijziging verordening afstemming participatiewet, wijziging verordening re-integratie participatiewet en wijzigingen verordening loonkosten subsidie BMWE (rv nr 057)

Hamerstuk

Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Bedum 2015 (rv nr 058)

Hamerstuk

Centrumregeling beschermd wonen (rv nr 059)

Hamerstuk

Zienswijze concept Regionaal Risicoprofiel en concept beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019 (rv nr 060)

Hamerstuk

Najaarsnota (rv nr 061)

Hamerstuk

Controleprotocol (rv nr 062)

Hamerstuk

Aanvraag omgevingsvergunning (HZ_WABO-2015-0035) voor de instandhouding van de bouwweg, gelegen tussen de St. Annerweg en Aalscholver te Bedum (rv nr 065)

Hamerstuk

Bezuiniging Muziekschool Hunsingo (rv 063)

Discussiestuk

Richtlijnen voor het toepassen van zonnepanelen op rijksmonumenten in de gemeente Bedum en in het rijksbeschermd dorpsgezicht te Onderdendam (rv 064)

Discussiestuk

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële huisvesting Veiligheidsregio Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 066)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Transitie onderwijshuisvesting in de gemeente Bedum (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 068)

Gemeenschappelijke Regeling OmgevingsDienst Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 067)

Discussiestuk

Ontslagverlening M.J.H. Bolt (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 069)

Begrotingswijzigingen (rv nr 070)

Sluiting