Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

9 juni 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 26 mei 2016 (wordt nagezonden)

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Ontwerpbegroting 2017 en jaarstukken 2015 VVWNG

Concept Jaarstukken en Jaarrekening 2015 Ability

Jaarstukken 2015 WO DEAL

Begroting 2017 WO DEAL

Jaarrekening 2015 en begroting 2017 GR Havenschap Groningen Seaports

Financiële jaarstukken 2015 GR PG&Z, de geactualiseerde begroting 2016 en de (ontwerp)begroting 2017

Sluiting