Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

28 juni 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 9 juni 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

AZC Uithuizen

Facetbestemmingsplan mini-windturbines

Jaarstukken 2015 VeiligheidsRegio Groningen

Interbestuurlijk toezicht archiefzorg- jaarverslag 20

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019

Jaarrekening 2015 OmgevingsDienst Groningen

Vaststellen Wegsleepverordening Eemsmond 2016

Sluiting