Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

14 juli 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 28 juni en 7 juli

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening werkgeverscommissie griffier en griffie

Bespreking ontwerpbesluit tbv zienswijze op het gaswinningsbesluit

Evaluatie strategisch beleidskader werk en inkomen 2015-2018 en strategisch beleidskader 2016-2018

Jaarrekening en jaarverslag 2015

Aanbesteding accountantsdiensten BMWE

Vaststelling en afrekening fractievergoeding 2015

Sluiting