Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

29 september 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 15 september 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Bespreking aandeelhoudersstrategie Groningen Seaports

Kadernotitie - Voor de actualisatie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Handhavingverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ

Sluiting