Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

13 oktober 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 29 september 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Wijziging Erfgoedverordening 2016

Herziening op onderdelen welstandsnota 2012

Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Sluiting