Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

8 december 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burger

Vaststelling van de besluitenlijsten: 27 oktober en 10 november 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Vaststelling belastingverordeningen en tarieven 2017

Nota Reserves en Voorzieningen 2017 - 2020

Fiets(paden)plan 2017 - 2027

Sluiting