Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

22 december 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 8 december 2016 (wordt nagezonden)

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Opiniërende bespreking van het Herindelingsonderwerp

Voorstel tot het instellen van een raadklankbordgroep herindeling

Indienen zienswijzen Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen

Scholenprogramma bouwkundig versterken en de toekomst van schoolgebouwen in de gemeente Eemsmond

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht EEMSMOND

Decemberrapportage 2016

Moties vreemd aan de orde van de dag

Sluiting