Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

9 april 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 5 maart 2015

Zienswijze jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 ARCG

Reconstructie Wilhelminalaan fase 2 (bespreking collegevoorstel!)

Aanpassing Centrum: herinrichting Kleinestraat en aanpassing parkeerplaats

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Herziening bestemmingsplannen “Bedrijvenpark Boterdiep”

Rondvraag

Sluiting