Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

3 september 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 11 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018

Jaarverslag 2014 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum 2015

Monitor sociaal domein Jeugd / Wmo (agendering op verzoek n.a.v. raad 25 juni 2015, AP 4.2)

Integriteitsbeleid (vaststellen gedragscode voor politieke ambtsdragers)

Verordening onderwijshuisvesting

Rondvraag

Sluiting