Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

26 november 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 1 oktober 2015

Bijgevoegde documenten

Bezuiniging Muziekschool Hunsingo

Verordening cliëntenparticipatie, wijziging verordening afstemming participatiewet, wijziging verordening re-integratie participatiewet en wijziging verordening loonkosten subsidie BMWE

Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Bedum 2015

Centrumregeling beschermd wonen

Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2015 (jeugdwet en Wmo 2015) – ter bespreking

Zienswijze concept Regionaal Risicoprofiel en concept Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016 – 2019

Najaarsnota

Bijgevoegde documenten

Controleprotocol

Rondvraag

Sluiting