Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

10 juni 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 18 november 2014

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitatie Ter Laan 4

Ontwerpbegroting 2016 ARCG

Rondvraag (w.o. mededeling stand van zaken Stationsgebied)

Sluiting