Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

25 november 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 15 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Presentatie rekenkamercommissieonderzoek naar burgerparticipatie “En wie neemt het initiatief?“ door voorzitter Elias de Haan

Aanvraag omgevingsvergunning (HZ_WABO-2015-0035) voor de instandhouding van de bouwweg, gelegen tussen de St. Annerweg en Aalschover te Bedum

Bijgevoegde documenten

Herontwikkeling locatie gasfabriekterrein te Bedum

Bijgevoegde documenten

Richtlijnen voor het toepassen van zonnepanelen op rijksmonumenten en in het rijks beschermd dorpsgezicht te Onderdendam

Bespreking collegebrief d.d. 13 oktober 2015 betreffende “groenonderhoud”

Rondvraag

Sluiting