Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

27 januari 2015

Raadzaal Leens

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid

Burgerinitiatiefvoorstel MTB routes Lauwersmeer

Rapport ‘Effectiviteit en Efficiëntie van het re-integratiebeleid De Marne’.

Verordeningen Participatiewet

Nota uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen

Centrumregeling Beschermd Wonen

Beheersverordening ‘Grote Kernen’

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting