Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

24 maart 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 februari 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Actualisering Pijler Wonen Woon- en Leefbaarheidsplan De Marne

Gaswinning en gevolgen

Herijking Subsidiebeleid

Aanname gedragscode flora- en faunawet bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling- en inrichting

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Bijgevoegde documenten

Sluiting