Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

28 april 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen 24 en 31 maart 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Ontwikkelingsplan Geïntegreerd Kindcentrum Leens (GKC)

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Groningen

Begrotingswijzigingen

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting