Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

28 mei 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Herijking Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

Onttrekking Molenweg (ged.) Warfhuizen aan het openbaar verkeer

Grondnota 2015

Regionale Nota bodembeheer

Financiële stukken gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg ( GR PG&Z)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting