Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

16 juni 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Jaarstukken 2014

Notitie interbestuurlijk toezicht 2014

Kadernota 2016-2019

Rondvraag

Sluiting