Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

24 maart 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 21.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 18 februari 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Verkoop perceel grond aan De Vlijt t.b.v. bouw gezondheidscentrum (rv nr 014)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Aanschaf en vervanging vier voertuigen buitendienst (rv nr 015)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen (rv nr 016) Hamerstuk

Actualisatie begroting beleidsagenda voor het sociaal domein BMWE 2016 / 2017 (rv nr 017)

Hamerstuk

Budgetoverheveling 2015 naar 2016 (rv nr 018)

Discussiestuk

Vaststellen beheerplan bruggen 2016 - 2020 (rv nr 019)

Discussiestuk

Voortgang transitie onderwijshuisvesting (rv nr 020)

Discussiestuk

Vervolg op bestuurlijke herinrichting Noord-Groningen: BMWE en G7 (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 021-A en 021-B)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 022)

Sluiting