Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

23 juni 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bibliotheekvoorziening 2016

Bestemmingsplan Theehuis Westpolder

Organisatie van de beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE voor 2015 en verder

Organisatie gaswinningsdossier

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG-regeling)

Concept jaarrekening Ability 2014

Conceptbegroting Ability 2016

Begrotingswijziging

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz. Raadzaal notitie

Rondvraag

Sluiting