Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

22 september 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 16 juni en 23 juni 2015, alsmede de lijst van toezeggingen en het verslag van de raadsvergadering van 1 september 201

Ingekomen stukken

Bibliotheekvoorziening 2016

Bestuursrapportage 2015

Verordening huisvesting onderwijs BMWE 2015

Naamgeving ‘kerkepad’ Houwerzijl

Zwerfafvalplan 2015-2022

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 “Samen werken aan Veiligheid”

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleprotocol accountantscontrole 2015, inclusief normenkader

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting