Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

15 januari 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 december 2014

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Garantstelling lening Stichting Uithuizer Woningbouw

Centrum regeling beschermd wonen

Verordeningen Eemsmond

Sluiting